San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu (SABCS) 2014

article

Metastatik Meme Kanseri Tedavisinde Yenilikler

Hormon tedavisinde yenilikler:

Metastatik meme kanserinin hormon reseptör taşıyan alt grubunda, premenopoz hastalarda tamoksifen, over fonksiyonlarını durduran ilaçlar ve progesteron türevleri kullanılır. Postmenopoz hastaların tedavisinde ise tamoksifen, aromataz inhibitörleri, gene bir antiöstrojen olan fulvestrant ya da progesteron türevleri etkili olmaktadır. Hastaların özelliklerine göre, standart yaklaşım olarak bu ilaçlar, belli bir sıralama ile tek tek kullanılmaktadır.

      Bu yılki toplantıda bir aromataz inhibitörü olan anastrozol ile, anastrazol ve antiöstrojen etkili fulvestrantın birlikte kullanıldığı bir çalışmanın sonuçları açıklandı. Buna göre iki ilacın birlikte kullanılması ile daha üstün bir yanıt elde edilmiştir.

Ortalama yaşam süresi 41.3 aydan 47.7 aya çıktı. Özellikle, önceden koruyucu amaçlı tamoksifen kullanmamış olan hastalarda, bu farkın daha da belirgin olduğu dikkati çekmiştir. Bu çalışmada, iki grup arasında yapılan yaşam kalitesi analizlerinde de, ciddi bir farklılık olmadığı gösterilmiştir. Ancak, günümüzün standart tedavisini değiştirmek için bazı verilere daha gereksinim olduğu, aradan geçen zaman içinde standart tedavi olarak kullanılabileceği vurgulanmıştır.

Hormon tedavisine karşı gelişen direnci kırmak için, bir aromataz inhibitörü olan eksemestan ve hedefli tedavilerden biri olan everolimus birlikte kullanılmış ve everolimus eklenmesiyle hem yanıt oranlarında, hem de yaşam süresinde belirgin bir üstünlük sağlanmıştır. Böylece hem hormon tedavisinin etkinliği arttırılmış, hem de erken direnç gelişmesi engellenmiştir. Klinik yararlanım %25’ten %50’ye yükselmiştir. Bu tedavi, ilerlemesiz (progresyonsuz) yaşam süresini, tek başına kullanılan eksemestana göre 4.1 aydan 10.6 aya çıkartmıştır ki bu, hastalarımız için çok önemli bir gelişmedir. Tabi, bu yeni hedefe yönelik ilaçların eklenmesiyle,  tedaviye bağlı maliyetler artmakta ve yeni yan etkiler de ortaya çıkmaktadır.

Yeni kemoterapi ilaçları:

  Son yıllarda meme kanseri tedavisinde yeni kemoterapi ilaçları yerine hedefe yönelik tedavilere ağırlık   verilmektedir. Bu yılki sempozyumda başlıca 2 yeni ilaç ön plana çıkmış görünüyor; eribulin ve nab-paklitaksel. Eribulin ile, daha önce farklı kemoterapiler almış hastalarda bile yaşam süresinde ortalama 2.5 ay kadar bir artış sağlanmıştır. Nab-paklitaksel, nanoteknoloji ile albumin bağlanmış paklitakseldir. Yan etkileri bu yöntemle azaltılmıştır; cevap oranı paklitakselden iyi olmakla beraber yaşam süresi üzerine katkısı gösterilememiştir.

 Yeni moleküller:

  Meme kanseri tedavisinde yüksek etkinliğe rağmen bazen hastalık tekrar nüks etmekte, uygulanan tedaviye direnç gelişmektedir. Anti-HER2 tedavilerden trastuzumab ile yaşam süresi %50 arttırılmıştır. Ancak bu tedavi altında bile hastalık ilerlerleyebilir. Bugünün stardart yaklaşımı, progresyonda antiHER2 tedaviye devam edilmesidir; ya trastuzumaba devam edilip yanındaki ilaç değiştirilir, ya da yeni bir antiHER2 ilaçla birlikte kemoterapiye başlanır. Bu amaçla lapatinib adlı ilaç gündeme gelmiştir. Lapatinib ile birlikte kapesitabin kullanıldığında, tek başına kapesitabinden daha etkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, her ne kadar yurdumuzda standart olarak kullanılmamakta ise de HER2 onkogenini değişik yollardan bloke eden bu iki ilaç, yani trastuzumab ve lapatinib birlikte kullanıldığında, tek başına lapatinib kullanımından daha başarılı olmaktadır.

  Buradan hareketle, çoklu HER2 blokaj daha etkili olabilir diye yola çıkılmış ve gerçekten de oldukça etkileyici sonuçlar elde edilmiştir. Dr. Jose Baselga ve arkadaşları tarafından yapılan çalışma sonuçları, konferans sırasında açıklanırken aynı gün New England Journal of Medicine adlı önemli bir dergide makale olarak da yayınlanmıştır. Bu çalışmada, hastalar 2 gruba ayrılmışlardır. Birinci grupta kemoterapi olarak dosetaksel adlı bir ilaç ve yanında trastuzumab kullanılmış ve ikinci gruba ayrıca, yeni bir antiHER2 ilaç olan pertuzumab eklenmiştir. Böylece 2 yönden HER2 bloke edildiğinde, ilerlemesiz yaşam süresinde 6 aylık daha artış sağlanmıştır. Bu, meme kanseri hastaları için oldukça umut verici bir gelişmedir.

  Bir başka önemli yeni ilaç trastuzumab emtansine (TDM-1) dır. Bu, kemoterapi ilacı trastuzumabın birleştirildiği ilaç-monoklonal antikor konjugatıdır.

Metastatik meme kanserinde (HER2 + hastalıkta), trastuzumab ve dosetaksel ile uygulanan standart tedaviyle kıyaslandığında, ilerlemesiz yaşam süresini 5 ay kadar uzattığı gösterilmiştir.

2011 yılında yapılan San Antonio Meme kanseri konferansında, temel bilimlerdeki gelişmeler, klinik gelişmelerle birleştirilmiş ve son derece umut verici çalışmalarla renklendirilmiştir. Bunun sonucunda, yakın gelecekte standart meme kanseri tedavisinde çarpıcı gelişmeler ve değişiklikler beklenmektedir."

Article

Stay Informed

Subscribe To Our News Letter

Download our Smart Phone Apps

MetMeme | Article